Patientsäkerhet

Patientsäkerhet, flera led i kvalitetssäkring av våra tjänster.

 

Legitimation
Psykoterapi hos en legitimerad psykoterapeut innebär att den terapeut du går hos har genomgått en av Socialstyrelsen godkända utbildningar till psykoterapeut. För att få söka måste du ha en akademisk grundutbildning i ett människovårdande yrke (t.ex psykolog, präst, socionom, beteendevetare, läkare), ha blivit godkänd i en tvåårig basutbildning i psykoterapi, ha genomgått egen terapi och även arbetat psykoterapeutisk under handledning i minst två år. Den legitimationsgrundande utbildningen tar tre år och då du blivit godkänd på detta sista steg kan du ansöka om legitimation från Socialstyrelsen.

Även om du går i psykoterapi i privat regi så räknas din legitimerade
psykoterapeut som hälso- och sjukvårdspersonal och står därför under
samhällets tillsyn. Läs gärna mer på socialstyrelsens hemsida:
www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadisverige/
psykoterapeuterutbildningsgang

Handledning
Mind Sthlm erbjuder all personal regelbunden handledning. Anställd personal har schemalagd handledning.

Personalansvarig
Hos oss är leg psykoterapeut Jenny Brodén personalansvarig. Hon har kontinuerlig kontakt med hela personalgruppen för information, frågor samt vid behov för stöd.

Fortbildning
Vi som arbetar på Mind Sthlm har förbundit oss att följa utvecklingen inom vår profession för att alltid höja vår kunskap och kunna erbjuda de bästa metoderna. Vi följer den forskning och de framsteg som görs på området och fortbildar oss kontinuerligt.

Tystnadsplikt
Legitimerade psykoterapeuter har tystnadsplikt. Det du berättar för din terapeut stannar mellan er. Det finns dock några undantag då psykoterapeuten är skyldig att agera och det är om du berättar för din terapeut att du planerar ett grovt brott, om det finns en allvarlig risk att du kommer att skada dig själv eller någon annan, eller
om ett barn far mycket illa.

Hantering av klagomål från klienter och deras närstående
Eventuella klagomål och synpunkter ber vi om att få in skriftligen på kontakt@mindsthlm.se. Alla klagomål tas emot av verksamhetschefen.
Klagomålen tas upp kollegialt i ledningegruppen där vi fastställer ett förslag på åtgärd. Detta meddelas vederbörande. Det är viktigt för oss att du som klient hos oss känner dig väl bemött och är nöjd med åtgärden. Har vi inom Mind Sthlm svårt att hitta en lämplig åtgärd eller har behov av specialistkompetens som inte finns inom verksamheten, för att göra korrekt bedömning, så tar vi hjälp av externa resurser.

Vi uppmuntrar även personal att komma med eventuella klagomål, synpunkter och feedback, vid sammankomster som APT, handledning och medarbetarsamtal.

Verksamhetsmöten
Ledningsgruppen har möte varje vecka där vi följer upp frågor angående den kliniska verksamheten, administration samt feedback, frågor och förslag som vi fått av vårt nätverk.

Patientsäkerhetsberättelse
Varje år skrivs en patientsäkerhetsberättelse om året som gått, vill du ta del av vår patientsäkerhetsberättelse så kontaktar du verksamhetschefen.

Behöver du mer information om rutiner eller Mind Sthlms organisation så är du välkommen att kontakta oss på kontakt@mindsthlm.se