background

Arbetsbedömning

Misstänker du att någon i personalen har svårt att utföra sina arbetsuppgifter?

Då har du kommit rätt, vi hjälper dig att göra en arbetsförmågebedömning.

Utredningens innehåll anpassas efter arbetsgivarens frågeställning och medarbetarens problematik, ofta innefattas följande:

 • Kartläggning av arbetets krav via intervju av arbetsgivare och medarbetare.
 • Medicinsk bedömning baserad på läkarundersökning och genomgång av journalhandlingar.
 • Psykologbedömning via strukturerad intervju, standardiserade skattningsformulär och psykologiska mätinstrument.
 • Fysisk funktionsbedömning via funktionstest hos sjukgymnast.

Utredningsresultatet återkopplas muntligt samt skriftligt och innefattar bedömning av arbetsförmågan och rekommendationer för ökad arbetsförmåga.

Vad är arbetsförmåga?

Arbetsförmågan är ett resultat av en dynamisk interaktion mellan individen och dennes omgivande fysiska, psykiska och sociala förhållanden på olika nivåer från den privata till den samhälleliga sfären. Grovt sett finns det tre nivåer, eller faktorer, som ofta återkommer i olika definitioner.

 • Individuella faktorer vilket är kön, ålder och andra demografiska faktorer, psykisk och fysisk hälsa, social förmåga, utbildning samt hur man värderar att arbeta.
 • Organisatoriska faktorer som är arbetsplatsens fysiska, psykologiska och sociala förhållanden. Trygghet och utvecklingsmöjligheter, normer och värden, ledarskap, kommunikationsvägar och annat.
 • Samhällsfaktorer vilket återspeglar en mer övergripande nivå, till exempel samhällets syn på arbetets värde. Här ges också ramarna för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Psykologbedömning -en viktig del av arbetsförmågebedömningen

Psykologbedömningen görs i samarbete med Mind Sthlm (www.mindsthlm.se). Den sker i form av intervju, utifrån en intervjumall, självskattningsformulär och test. Vilka tester som används beror på önskemål och behov som kommer fram i arbetsgivarens uppdragsbeskrivning. Exempel på tester som vi använder är:

 • WAI Work Ability Index)
 • QPS-Mismatch vars syfte är att spegla passformen mellan individens resurser/förväntningar och arbetssituationens villkor.
 • Stress and Crisis Inventory (SCI 93), är ett annat behändigt formulär som ger en bild av individens stressnivå.
 • Om det finns misstankar om utmattningssyndrom är KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, ett alternativ.
 • Det kan också bli aktuellt med andra mer kliniskt inriktade formulär, till exempel PHQ-9 om det finns misstankar om depression.

Bidrag från Försäkringskassan

För att utföra en arbetsförmågebedömning kan du få arbetsplatsnära stöd genom Försäkringskassan, bidraget är 50 % av beloppet, eller upp till 7.000kr. Läs mer på försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.seVi finns för rådgivning och information längs hela vägen. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.