krisberdskap

Krisberedskap

Förutsättning för en fungerande krishantering är en genomtänkt krisberedskap. Mind Sthlm kan i samverkan med företaget/organisationen skapa en tydlig struktur att följa vid en eventuell kris som finns sammanfattad i en pärm. Att ha kunskap om kris, krishantering, krisreaktioner, att veta vad som ska göras, i vilken ordning och utifrån vilken rollfördelning, utgör grundläggande riktlinjer för att agera adekvat vid en omtumlande händelse. Vi utbildar företaget/organisationen i grundläggande kunskap om kris och krishantering.

Kriskommunikation är en viktig del i krissituationer både för berörda människor och organisationer och är en del i krishanteringen. Forskare påpekar att bristfällig, felaktig information eller sammanbrott i informationssystemet kan vara en direkt krisorsak. Kommunikativa problem, utebliven eller dålig information kan i sin tur förvärra en kris.

Det främsta arbetet med kriskommunikation sker när en krissituation har inträffat, under akutfasen och följdfasen. Under slutet av följdfasen är det viktigt att utvärdera och att kommunicera utfallet för att ta lärdom och erfarenhet av den gångna krisen. Kommunikationen under varningsfasen kan vara helt avgörande för krisens utveckling, detta då man i denna fas kan förvarna de som kommer drabbas.

Vår tjänst krisberedskap erbjuder både en inventering av behov för beredskap samt en komplett plan. Hör gärna av dig till krisberedskap@mindsthlm.se för mer information.