tjänster

Behandling och uppföljning

  • För individer med milda reaktioner som har varat i mindre än fyra veckor kan det vara
  • en bra metod att följa den normala processens utveckling. Betoningen ligger här på att man proaktivt ska följa upp även dessa individer.
  • Man bör man avstå från psykologisk debriefing med enskilda individer.
  • Efter cirka en månad kan det vara lämpligt med screening av högriskindivider med ett enkelt instrument.
  • De individer som vid uppföljningen uppvisar uttalade symtom ska få tillgång till traumafokuserad-KBT inom en månad.
  • Om de initiala reaktionerna efter en allvarlig händelse klingar av kommer de sannolikt att gå över av sig själva. Däremot ska man följa upp de drabbade och bedöma behovet av behandling om reaktionerna kvarstår på samma nivå, om de ökar eller om de är särskilt besvärliga.

Bild: stressens kontinuum

1 International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) är en
världsomspännande sammanslutning av forskare inom det
psykotraumatologiska området. Varje år presenteras nya
forskningsresultat och ny kunskap publiceras rekommendationer på
området.
TENTS (The European Network for Traumatic Stress)
British National Institute for Clinical Excellence (NICE)
National Child Traumatic Stress Network and National Centre for PTSD, USA