pexels-photo-29642

Organisationstjänster

Hur och varför agerar vi som vi gör?

Våra dagliga beslut och agerande får både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Våra tjänster utbildar ledare och personal i vilka komponenter som finns med när vi tar beslut och när vi samspelar med varandra. Genom att bli mer medveten om hur man fungerar kan man ta beslut som bättre gynnar företaget.

Personalcoachning 

(individuella sessioner)

Identifiera och utveckla styrkor. Formulera mål både privat och i arbetslivet. Fokus både på vilka mål man strävar mot och hur man når dem.

Mänskligt beteende 

(föreläsning/individuella sessioner)

Tidigare erfarenheter, känslor, tankar och värderingar påverkar vårt beteende, även om vi ofta inte är medvetna om vad som får oss att agera på ett visst sätt. Det finns även områden och situationer där människor typiskt sett fattar irrationella beslut och agerar på ett sätt som kan skapa konflikter. Genom att få en djupare förståelse för hur vi fungerar får vi bättre förutsättningar att fatta riktiga beslut och kan undvika onödiga konflikter i arbetsgruppen. Föreläsningen kan kombineras med enskilda samtal med medarbetare för ökad självkännedom.

Ledarskapsutveckling- grupprocesser 

(föreläsning)

Som individer är vi beroende av andra människor och påverkas av hur de grupper vi deltar i utvecklas och förändras. Hur kan en individ påverka gruppen och hur påverkar gruppen individen?

Ledarskapsutveckling- konflikthantering 

(föreläsning/workshop/enskilda samtal)

Vi hanterar ständigt konflikter. En konflikt kan ledda till att relationen utvecklas på ett positivt sätt medan andra blir så allvarliga så att de påverkar verksamheten, tilliten mellan människor och välbefinnandet. Konflikthantering underlättas om man har kunskap om hur man kan hantera oenigheter som uppkommer.

Ledarskapsutveckling- det svåra samtalet 

(workshop alt. individuell session)

Hur man kan bemöta och stötta kollegor som behöver extra stöd eller hur man pratar med någon som inte sköter sina arbetsuppgifter eller bryter mot regler.

Ledarskapsutveckling- motiverande/utvecklande samtal 

(workshop alt. individuell session)                                                                                                                                                                     

Hur hjälper man varje individ att nå sin fulla potential i arbetsrollen? Hur ger man feedback?

Ledarskapsutveckling- självkännedom

(föreläsning/skattningar/individuell session)

Ledarens beteende har stor betydelse för hur arbetsgruppen fungerar och presterar. Genom att få en bättre kännedom om sig själv blir ledaren mer effektiv i sitt ledarskap.