Våra metoder

Vår övertygelse är att många olika terapiformer behövs, inte att en metod passar. Vi värnar därför om att kunna erbjuda bred kompetens och flera olika metoder för att kunna skapa en positiv förändring i just ditt liv.

 

“It is crucial that we find new ways of working and demonstrating impact. This means we need to do different things, ask different questions and use different methodologies than we are used to. We need to be creative in working out what will work and for whom, and do this collaboratively with those – and for those – who use our services.” 

Dr Lynne Green, Clinical Director, XenZone

Här presenteras flera av de metoder som vi använder.

 

KBT, Kognitiv beteende terapi
När man arbetar med kognitiv beteendeterapi ligger tonvikten på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Kognitiv beteendeterapi inleds alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan dig och omgivning. Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just dina problem eller svårigheter.
Även tanke- och beteendemässiga strategier som kan härledas från tidiga relationer analyseras för att skapa förståelse för problemens vidmakthållande. I terapin fokuseras på här och nu-situationen och de faktorer som förekommer i nuet. Dessa kan utgöras av t ex sociala färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden. Man gör analyser av tankar, känslor, beteende, kort och långsiktiga konsekvenser av beteende för att hitta konstruktiva strategier för att hantera tankar och känslor som uppkommer i vardagen och som påverkar dig negativt.

PDT, Psykodynamisk terapi
En grundläggande tanke i psykodynamisk psykoterapi är att psykiska ohälsa uppkommer då man inte hittar fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra.
Strategier som man har skapat under sin livshistoria har slutat att fungera. Genom terapin utforskar du dina känslor, behov, motiv och relationer ser ut idag, och hur din livshistoria påverkar och påverkat dig. Huvuddelen av tiden ägnas åt att arbeta med de känslor, tankar, motiv och relationer som är aktuella i ditt liv. Ett undantag är om du varit utsatta för svåra traumatiska händelser. Då kommer ofta en stor del av arbetet att ägnas åt att bearbeta minnen och känslor från dessa händelser. Detta kombineras med ett arbete kring hur traumat påverkar relationer och känslor här och nu.

RDT, Relationell psykodynamisk terapi 
En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i relationer. Att skapa varaktiga relationer till andra ger oss sammanhang och mening och är nödvändigt för vår överlevnad. Relationell psykoterapi är en psykoterapiinriktning (metod) som utgår från att psykiska problem till stor del har sin grund i bristfälliga relationer. Erfarenhet och forskning visar att de problem som har utvecklats inom relationer också har bäst chans att lösas i en trygg terapeutisk relation där man aktivt försöker förstå och förändra sättet att relatera till andra.

Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP)
Detta är en upplevelsebaserad, affektfokuserad och relationell psykoterapiform skapad av Dr Diana Fosha och vidareutvecklad av henne, AEDP Institute, och de terapeuter som arbetar med modellen. Det är en terapimodell som väcker allt större intresse världen över, bland annat för att den är läkningsbaserad och inte baserad på psykopatologi.  Teoretiskt vilar AEDP bl a på anknytningsteori, affektteori och modern neurovetenskap. AEDP erbjuder integrering av olika teorier, vilket gör AEDP till en av de mer intressanta terapiformerna som just nu utvecklas världen över.

AEDP strävar efter att göra det som sker implicit i det terapeutiska samspelet explicit och det explicita till en ny relationell erfarenhet. Modellens grundstenar är att betvinga outhärdlig ensamhet (undo aloneness), d v s anknytningstrauma och genom att uppmärksamma och stärka glimtar av vitalitet och motståndskraft. Skapa en ny erfarenhet och denna nya erfarenhet ska upplevas som god, då den trygga terapirelationen ses som en förutsättning för utforskande. På AEDP’s hemsida skriver de:

”There is no better way to capture the ethos of AEDP than to say this: we try to help our patients – and ourselves – become stronger at the broken places.”

Redan från första mötet fokuserar terapeuten på transformation och förändring mot det bättre. AEDP strävar efter att underlätta den processen och fokusera på det hälsosamma inom individen. Målet är att personen som går i terapi ska växa, utvecklas, lära känna sina känslor och därmed sitt intresse för livet. Vi är alla neurobiologiskt kodade för transformation och läkning i trygga relationer.

MBT, Mentaliseringsbaserad terapi
Mentalisering handlar om att bli medveten om och tänka kring sina egna och andras tankar, känslor och beteenden. Förenklat går mentalisering att beskriva som att man försöker se sig själv utifrån och se andra människor inifrån d.v.s. sätta sig in i deras situation utifrån hur man tror att de upplever den. Vi använder denna förmåga mestadels omedvetet i alla våra sociala kontakter för att läsa av vår omgivning och anpassa vårt beteende. I denna terapiform arbetar man med att undersöka de situationer då du hamnar i konflikter eller problematiska situationer på grund av att din mentaliseringsförmåga sviktar. Vi arbetar aktivt med att stärka din förmåga till mentalisering genom att utöka din förståelse kring varför dessa problematiska situationer uppstår, samt hur de går att undvika alt. att hantera på ett bättre sätt.

ACT-Acceptance and Commitment Therapy
Syftet med ACT-Acceptance and Commitment Therapy är att skapa sig ett rikt, helt och meningsfullt liv och samtidigt acceptera det lidande som ofrånkomligen hör till.  ACT hjälper dig att komma fram vad som verkligen räknas i det stora hela: din djupaste önskan om vem du vill vara och vad du vill göra under din korta stund på jorden. Det som är meningsfullt och viktigt i människors liv, det man värderar och sätter värde på är en viktig del i allt förändringsarbete. En viktig del i ACT som vi också arbetar med är att identifiera människans grundkänslor som är helt normala känslor som vi alla upplever om och om igen under livets gång. Flera av dessa är smärtsamma i sig själva: rädsla, sorg, skuld, ilska för att bara nämna några. När vi råkar ut för jobbiga känslor, tankar eller förnimmelser reagerar vi ofta på ett sätt som i längden blir självdestruktivt. En annan huvudpunkt i ACT är därför att lära människor att effektivt ta hand om sin smärta genom bland annat olika färdigheter i medveten närvaro.

Mindfulness
Mindfulness innebär att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet. Man försöker att inte värdera och döma det man upplever, utan bara observera och beskriva sin upplevelse. Det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka -nuet. Man blir bättre på att kunna skifta fokus mellan sina tankar, känslor, behov/vilja och sina yttre observationer. På så vis blir man mer närvarande i nuet och medveten om när man inte är det. I Mindfulness ingår ett neutralt och accepterande förhållningssätt till tankar och känslor, man försöker inte ”slå bort” negativa tankar och undvika negativa känslor.

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)
EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. Detta är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv. Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med
livsupplevelser.

Systemisk familjeterapi
I Systemisk familjeterapi utgår man ifrån att en medlem i en familj starkt påverkas av de andra familjemedlemmarnas agerande när denne försöker lösa sitt eget eller deras gemensamma problem. En familj kan både skapa och upprätthålla problem, men de kan även hjälpa till under en förändring. En del av ett system, som till exempel en familj, är beroende av de andra delarna i systemet. Hur vi ser på, behandlar och kommunicerar med varandra påverkar vilka vi är. Lyckas man se en situation på ett nytt sätt kan man också bli öppen för att tänka på ett nytt sätt och får man nya erfarenheter kan det leda till ett förändrat beteende.